Oficiální stránky Obecního úřadu Radošovice

Aktuality:

E-podatelna

Obec Radošovice - podatelna
Radošovice 6
386 01 Strakonice
Telefon: 383 334 756
E-mail: ou.radosovice@sendme.cz
ID datové schránky: 2j6b5a7

Úřední hodiny:
Středa: 12.00 - 17.00
Technické parametry přijímaných datových zpráv:

Datové zprávy jsou přijímány ve formátech: Acrobat Reader (.pdf), obrazové přílohy (.jpg, .jpeg/jfif, .tif/tiff, .png, .mpeg-2, .mpeg-1, .gif), zvukové přílohy (.mp3, .mp2, .pcm, .wav), databázové přílohy (.xml), textové přílohy (.doc/docx/rtf, .txt, .xls). Podatelna v žádném případě nepřijímá spustitelné soubory (*.com, *.exe, *.vbs, *.pif atd.)!

Technické parametry fyzických nosičů, na nichž lze předávat datové zprávy:
Datové zprávy lze doručit na technických nosičích - CD, DVD, flash disk. Po vzájemné dohodě i na dalších technických nosičích.

Postup v případě zjištění škodlivého softwaru u přijaté datové zprávy:
Datová zpráva, která bude obsahovat škodlivý software, nebude zpracovávána. Pokud z přijaté datové zprávy zjistíme elektronickou adresu odesilatele, bude na tuto adresu zaslána zpráva o doručení škodlivého softwaru.
Seznam právních předpisů, podle kterých je možné činit právní úkony v elektronické podobě a náležitosti těchto úkonů, zejména náležitosti týkající se použití zaručeného elektronického podpisu:
Žádost o poskytnutí informace podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, tj. žádost o informaci podle tohoto zákona, nemusí být podepsána zaručeným elektronickým podpisem. Podání dle zákona č. 280/2009 Sb., daňový řád (§ 70 - § 73):
Podání lze učinit písemně, ústně do protokolu nebo datovou zprávou, která je opatřena uznávaným elektronickým podpisem, nebo která je odeslána prostřednictvím datové schránky. (§ 71, odst. (1))
Účinky podání má rovněž úkon učiněný vůči správci daně za použití datové zprávy bez uznávaného elektronického podpisu nebo za použití jiných přenosových technik, které je správce daně způsobilý přijmout, pokud je toto podání do 5 dnů ode dne, kdy došlo správci daně, potvrzeno nebo opakováno způsobem uvedeným v odstavci předchozím; tuto lhůtu nelze prodloužit ani navrátit v předešlý stav. (§ 71, odst. (3))
Podání se činí u příslušného správce daně. (§ 73, odst.(1))
Podání, které je učiněno prostřednictvím datové zprávy s využitím dálkového přístupu, se přijímá na technickém zařízení správce daně nebo prostřednictvím datové schránky správce daně. (§ 73, odst (2))

Elektronické doručování dle zákona č. 280/2009 Sb., daňový řád, (§ 42):
Osobě, která má zpřístupněnu datovou schránku, se doručuje elektronicky podle jiného právního předpisu (zákon č. 300/2008 Sb.).© 2006 - 2012 Obecní úřad Radošovice