Oficiální stránky Obecního úřadu Radošovice

Aktuality:


1) Oficiální název: Obec Radošovice

2) Důvod a způsob založení
Obec Radošovice vznikla jako územní samosprávná jednotka v souladu s § 1 a § 2 zákona č. 367/1990 Sb. o obcích a dle § 4 tohoto zákona vystupuje v právních vztazích svým jménem a nese odpovědnost z těchto vztahů vyplývající, tedy je právnickou osobou ve smyslu § 18 odst. 2 písm. c/ zákona č. 40/1964 Sb., občanského zákoníku, v platném znění, a to právnickou osobou s plnou právní subjektivitou. Posláním subjektu Obec Radošovice je zajištění veřejné správy na svém území, případně výkon státní správy v územním obvodu, za podmínek stanovených zákony (zejména hlava sedmá Ústavy ČR a § 35-66 zák. č. 128/2000 Sb. v platném znění o obcích).

3) Organizační struktura
Obec Radošovice má volené Zastupitelstvo obce, starostu a místostarostu. Zastupitelstvo obce zřídilo výbory finanční a kontrolní.

4) Kontaktní spojení
Obec Radošovice
Radošovice 6
386 01 Strakonice

Telefon: 383 334 756

E-mail: ou.radosovice@sendme.cz
Www: www.ouradosovice.cz
Datová schránka: 2j6b5a7

5) Bankovní spojení
Číslo účtu: 0680343399/0800
Banka: Česká Spořitelna a.s. Strakonice

6) IČ Identifikační číslo: 00251739

7) DIČ Daňové identifikační číslo: CZ00251739

8) Rozpočet v tomto a předchozím roce
Údaje o schváleném i upraveném rozpočtu a zveřejnění výkazů za uplynulý rok.

9) Žádosti o informace
Pro získání potřebných informací kontaktujte, prosím, úřad obce nebo e-podatelnu.

10) Příjem žádostí a dalších podání
Žádosti o informace podle zákona 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím je možné podat: Písemně, osobně, e-mailem, elektronickým podáním či telefonicky.

11) Opravné prostředky
Odvolání:
Proti rozhodnutí obce o odmítnutí žádosti lze podat odvolání. Obec předloží odvolání spolu se spisovým materiálem nadřízenému orgánu ve lhůtě 15 dnů ode dne doručení odvolání. Nadřízený orgán rozhodne o odvolání do 15 dnů ode dne předložení odvolání obcí. Lhůta pro rozhodnutí o rozkladu je 15 pracovních dnů ode dne doručení rozkladu obci. Lhůtu nelze prodloužit. Při soudním přezkumu rozhodnutí o odvolání na základě žaloby podle zvláštního právního předpisu soud přezkoumá, zda jsou dány důvody pro odmítnutí žádosti. Nejsou-li žádné důvody pro odmítnutí žádosti, soud zruší rozhodnutí o odvolání a rozhodnutí obce o odmítnutí žádosti a obci nařídí požadované informace poskytnout.

Stížnost na postup při vyřizování žádosti o informace
Stížnost na postup při vyřizování žádosti o informace (dále jen „stížnost“) může podat žadatel:
který nesouhlasí s vyřízením žádosti odkazem na již zveřejněnou informaci, trvá na přímém poskytnutí informace a obec mu ji neposkytla
kterému po uplynutí lhůty 15 dnů, případně prodloužené lhůty 15 + 10 dnů nebyla poskytnuta informace, předložena konečná licenční nabídka a nebylo vydáno rozhodnutí o odmítnutí žádosti
kterému byla informace poskytnuta částečně, aniž bylo o zbytku žádosti vydáno rozhodnutí o odmítnutí
který nesouhlasí s výší úhrady za poskytnutí informace.

Stížnost lze podat písemně nebo ústně. Je-li stížnost podána ústně a nelze-li ji ihned vyřídit, sepíše o ní obec písemný záznam.

Stížnost se podává u obce a to do 30 dnů ode dne:
doručení sdělení o již zveřejněné informaci
doručení sdělení, že požadované informace se nevztahují k působnosti obce (odložení žádosti)
oznámení o výši úhrady za informace před jejich poskytnutím
uplynutí lhůty pro poskytnutí informace (15 dnů ode dne přijetí žádosti nebo ode dne jejího doplnění), případně prodloužení lhůty o 10 dní ze závažných důvodů.

O stížnosti rozhoduje nadřízený orgán.

Obec předloží stížnost spolu se spisovým materiálem nadřízenému orgánu do 7 dnů ode dne, kdy mu stížnost došla, pokud v této lhůtě stížnosti sám zcela nevyhoví tím, že poskytne požadovanou informaci nebo konečnou licenční nabídku, nebo vydá rozhodnutí o odmítnutí žádosti.

12) Formuláře
Formuláře ke stažení najdete na stránkách Ministerstva vnitra ČR nebo osobně na úřadu.

13) Návody pro řešení nejrůznějších životních situací
Návody pro řešení běžných životních situací včetně potřebných formulářů, nebo jejich vzorů, naleznete především na stránkách portálu veřejné správy České republiky.

O informace pro řešení životních situací můžete požádat na místním úřadu, osobně nebo elektronicky.

Místní životní situace jsou řešeny především obecními vyhláškami a zprávami pro občany, zveřejněnými na úřední desce.

14) Nejdůležitější předpisy
Přehled nejdůležitějších předpisů, podle nichž Obec Radošovice rozhoduje.

Ústava České republiky (ústavní zákon č. 1/1993 Sb.)
Listina základních práv a svobod (usnesení č. 2/1993 Sb.)

Mezi nejdůležitější předpisy, podle nichž obec jedná a rozhoduje, patří především následující zákonné normy v platném znění včetně pozdějších změn a doplňků:

zák. č. 367/1990 Sb. o obcích (obecní zřízení)
zák. č. 128/2000 Sb. o obcích
zák. č. 152/1994 Sb. o volbách do zastupitelstev v obcích
zák. č. 200/1990 Sb. o přestupcích
zák. č. 268/1949 Sb. o matrikách
Prováděcí vyhláška č. 207/2001 k zákonu o matrikách
vyhl. Ústředního úřadu pro věci národních výborů č. 97/1961 Sb. o názvech obcí, označování ulic a číslování domů
zák. č. 13/1997 Sb. o pozemních komunikacích
zák. č. 135/1982 Sb. o hlášení a evidenci pobytu občanů
zák. č. 135/1985 Sb. o požární ochraně
zák. č. 84/1990 Sb. o právu shromažďovacím
nař. vlády ČR č. 475/1990, kterým se určují pověřené obecní úřady
zák. č. 564/1990 Sb. o státní správě a samosprávě ve školství
zák. č. 565/1990 Sb. o místních poplatcích
zák. č. 576/1990 Sb. o pravidlech hospodaření s rozpočtovými prostředky
zák. č. 455/1991 o živnostenském podnikání
zák. č. 563/1991 Sb. o účetnictví
zák. č. 114/1992 Sb. o ochraně přírody a krajiny
zák. č. 143/1992 Sb. o platu a odměně za pracovní pohotovost v rozpočtových a některých dalších organizacích a orgánech
zák. č. 262/1994 Sb. o odměnách členů zastupitelstev v obcích
zák. č. 256/1992 Sb. o ochraně osobních údajů v informačních systémech
zák. č. 337/1992 Sb. o správě daní a poplatků
zák. č. 338/1992 Sb. o dani z nemovitostí
zák. č. 368/1992 Sb. o správních poplatcích
nař. vlády ČR č. 397/1992 Sb., kterým se stanoví podrobnější úprava vztahů Policie ČR k orgánům obcí a obecní policii
zák. č. 41/1993 Sb. o ověřování shody opisů nebo kopie s listinou a o ověřování pravosti podpisu obecními úřady a o vydávání potvrzení orgány obcí a okresními úřady
zák. č. 111/1994 Sb. o silniční dopravě
zák. č. 199/1994 Sb. o zadávání veřejných zakázek
vyhl. MV č. 231/1996 Sb., kterou se stanoví paušální částka nákladů řízení o přestupcích
zákoník práce č. 65/1965 Sb.
zák. č. 148/1998 Sb. o ochraně utajovaných skutečností
zák. č. 101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů
zák. č. 301/2000 Sb. o matrikách
Prováděcí vyhláška č. 207/2001 k zákonu o matrikách
zák. č. 185/2001 Sb. o odpadech
zák. 513/1991 Sb. – Obchodní zákoník
zák. č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím
nař. vlády č. 364/1999 Sb. o součinnosti orgánů státní správy s obcemi
zák. č. 365/2000 Sb. o informačních systémech veřejné správy
zák. č. 227/2000 Sb. o elektronickém podpisu
správní řád č. 500/2004 Sb.

Tyto zákonné normy jsou doplněny vyhláškami a nařízeními.

Další odkazy, kde je možné získat potřebné informace o zákonných normách:

Vláda ČR s odkazy na jednotlivá ministerstva www.vlada.cz.
Úplné znění zákonů lze získat na adrese.

15) Sazebník úhrad za poskytování informací není

16) Licenční smlouvy: Výhradní licence nebyly poskytnuty.

17) Výroční zpráva podle zákona č. 106/1999Sb.
Výroční zprávy za předchozí roky jsou zveřejněny v samostatné sekci.

18) Seznam organizací
Seznam všech rozpočtových, příspěvkových, zřizovaných, řízených a jiných organizací, které jsou povinným subjektem zřízeny nebo jsou jakkoli pravidelně navázány na rozpočet povinného subjektu:

nejsou žádné© 2006 - 2012 Obecní úřad Radošovice